Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Throughout: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Throughout” de vennootschap onder firma (VOF) Throughout Productions.

1.2 Gebruiker: De (rechts)persoon met wie Throughout Productions een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Throughout te verlenen diensten zoals beschreven op www.throughout.nl en haar dochter websites waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem, Throughout Academy, via een browser uitsluitend met het doel online cursussen en masterclasses aan te kunnen bieden. 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Throughout en Gebruiker op grond waarvan Throughout aan Gebruiker Diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Throughout en op alle met Throughout gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Gebruiker gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Gebruiker kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Throughout is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Gebruiker de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Throughout tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Throughout zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Throughout en Gebruiker komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van www.laathetlichtaan.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Gebruiker via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Throughout heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Gebruiker te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 Throughout verleent aan Gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het E-learning Systeem, de film en/of de voorstelling. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Gebruiker mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 Een abonnementsovereenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 Een abonnementsovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 Een abonnementsovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Gebruiker zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Throughout verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Gebruiker aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Throughout en Gebruiker zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Gebruiker (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Gebruiker onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Throughout haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten Throughout

6.1 Throughout spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 Throughout is niet betrokken bij de inhoud van de handelwijze van een school, Throughout is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade, emotionele schade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

6.3 Throughout behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Throughout zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Throughout kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Throughout.

6.5 Throughout verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Gebruikers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Throughout. Tenzij Gebruiker aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Gebruiker gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Gebruiker verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen programmatuur de Diensten te gebruiken voor het volgen van één of meerdere cursussen en masterclasses.

7.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruik maken van de door Throughout aangeboden Diensten.

7.4 Gebruiker dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Gebruiker worden gevraagd tijdens het registratieproces. Gebruiker dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Throughout door te geven.

7.5 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Throughout mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Gebruiker bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op
rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Gebruiker zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(f) alle aanwijzingen van Throughout die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Throughout zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Throughout tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Throughout opgegeven of met Throughout overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Throughout is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Gebruiker met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door Throughout kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Throughout genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Gebruiker komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Gebruiker mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Throughout een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Gebruiker de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Throughout geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 Throughout heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Gebruiker , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Gebruiker naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Throughout bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Throughout heeft ten alle tijden het recht de Academy uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Throughout. Betaalmethodes van Klarna

9.8 In samenwerking met Stripe Payments, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Stripe te worden gedaan: 

Creditcard

Ideal
Op factuurbasis

9.9
In samenwerking met CJP bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling van Cultuurkaart tegoed wordt via CJP gedaan.
CJP Portal Betaling

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Throughout staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Gebruiker op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Throughout geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of ontwikkel fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Throughout.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Gebruiker opgeslagen informatie op de systemen van Throughout, gebreken als gevolg van handelingen van Gebruiker zelf of van andere Gebruikers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Gebruiker.

10.3 Gebruiker dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Gebruiker het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Gebruiker contact met Throughout opnemen via de contactpagina op de website. Gebruiker krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Throughout. Indien het geschil van Gebruiker gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.
10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Throughout ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, voorstellingen, films komen toe aan Throughout en haar partners.

11.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Gebruiker verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Throughout is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, emotionele schade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Throughout jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Gebruiker op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Gebruiker zal Throughout en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Gebruiker van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Throughout is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Throughout (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Throughout is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe leveranciers van Throughout

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen


c) belemmeringen als gevolg van de door Gebruiker benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur


d) werkstakingen


e) brand


f) ongeval of ziekte van personeel


g) Denial of Services (DoS) aanvallen


h) door Throughout onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Throughout afhankelijk is


13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Throughout tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


13.3 Indien Throughout door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Throughout gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Throughout verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Throughout te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Throughout verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Throughout verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Throughout is Throughout niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart Throughout tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Throughout.

Artikel 15 – Privacy

15.1 Throughout respecteert de privacy van Gebruiker. Throughout zal de persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Throughout is in te zien. Gebruiker stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Throughout aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Gebruiker onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Throughout is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Gebruiker verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

17. Beschikbaarheid (uptime) van de Website

17.1 De website wordt geleverd "in de huidige staat" en op een "zoals beschikbaar" -basis. Throughout Productions gebruikt best practices uit de branche om een ​​hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur die wordt gehost in cloudservers. We geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zullen zijn van defecten en / of fouten en we bieden geen enkele vorm van restitutie voor uitval. We bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.

17.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurrampen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

18. Beperking van de aansprakelijkheid

18.1 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, met inbegrip van enige indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie die erop staat. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.

18.2 Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Throughout Productions uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door Throughout Productions.


18.3 Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Throughout Productions uit of beperkt deze voor enig direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van Services of uit het vertrouwen op onjuiste informatie op de Website.


18.4 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, moet die voorwaarde worden beschouwd als gescheiden van deze voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze term is alleen van toepassing in rechtsgebieden waar een bepaalde term illegaal is.

19. Geen verklaring van afstand

In het geval dat een partij bij deze Algemene voorwaarden een recht of rechtsmiddel hierin vervat niet uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

20. Eerdere voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

21. Rechten van derden

Niets in deze Algemene voorwaarden verleent enige rechten aan derden. De overeenkomst die door deze Algemene voorwaarden tot stand is gebracht, is tussen jou en Throughout Productions.

22. Communicatie

Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen jou en Throughout Productions worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales en Throughout Productions en je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van [LAND].

23. Wet en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden en de relatie tussen jou en Throughout Productions worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en Throughout Productions en je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Nederland.